1396/10/05
مکمل ویتامینه – معدنی 0/5 درصد سازمان دامپزشکی
مکمل ویتامینه: مکمل ویتامینه عبارتند از مخلوط ویتامین های لازم و ضروری با کمیت و کیفیت مناسب که برای تأمین ویتامین های مورد نیاز و کارایی مطلوب خوراک، پیشگیری از بیماری های ناشی از کمبود آن ها، مقابله با استرس¬ها و حفظ تولید در سطح مطلوب به سایر اقلام خوراک اضافه می شوند.
مکمل معدنی: مکمل معدنی عبارتند از مخلوط مواد غیر آلی که به مقدار لازم به خوراک اضافه گردیده و جهت فعالیت های فیزیولوژیک و تنظیم متابولیسم طبیعی بدن ضروری می باشند.
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020