1396/10/05
پرمیکس درمانی
تعدادی از بیماریها در طیور، عامل غیر عفونی دارند که می تواند منشأ غذایی داشته باشد. بنابراین کمبود یک عنصر کمیاب نشانه های شاخصی را بوجود می آورد که بازتابی از اعمال ویژه متابولیک آن عنصر است هم چنین طیور به دلایل زیر به کمبودهای ویتامینی حساس هستند:
1) طیور بهره اندک و یا هیچ سودی از ساخت میکروبی ویتامین ها در دستگاه گوارش خود نمی برد. 2) طیور نیازهای بالایی به ویتامین ها به عنوان کاتالیزکننده های وظایف حیاتی بدن دارند. 3) به دلایل شرایط مدیریتی مدرن، تنش های فراوانی بر پرندگان وارد می شود.
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020