1396/10/05
مکمل گاو پرواری
این یک مکمل ویژه برای گاوهای پرواری محسوب می شود که با توجه به نیاز دام به ویتامین ها و مواد معدنی فرموله شده است و مصرف آن سبب بهبود رشد و افزایش وزن دام می گردد.
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020