1396/10/05
مکمل گاو شیری
این مکمل با توجه به حداکثر نیاز یک گاو کم تولید و حداقل نیاز یک گاو پرتولید تنظیم شده است و با دارا بودن فسفر سبب بهبود فحلی در دام می گردد.
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020