1396/10/05
مکمل گاو تازه زا و پر تولید
این مکمل برای گاوهای پرتولید (بیش از 35 کیلوگرم شیر در روز) در نظر گرفته شده است که با توجه به نیاز بالای دام در اوایل شیردهی با مصرف این مکمل تمام احتیاجات ویتامینی و معدنی دام تأمین می گردد و سبب بهبود فحلی در دام می شود و با داشتن توکسین سبب جذب سموم تولید شده از فعالیت قارچ ها در خوراک می گردد.
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020