1396/10/05
مکمل گاو انتظار زایمان
این مکمل برای 3 هفته قبل از زایمان گاو (دوره close up) فرموله شده است و به دلیل مقادیر مناسب ویتامین ها و مواد معدنی و هم چنین دارا بودن نیاسین و بیوتین سبب تأمین نیاز کامل ویتامین ها و مواد معدنی، تقویت سیستم ایمنی حیوان و کاهش بروز بیماری های متابولیکی مانند کتوز و کبد چرب شده و از کاهش کلسیم خون و بروز تب شیر جلوگیری می کند.
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020