1396/10/05
مکمل گاو خشک و تلیسه
این مکمل در دوره far off استفاده می شود که از 10 روز قبل از دوره خشکی تا 3 هفته قبل از زایش مورد استفاده قرار می گیرد این مکمل تأمین کننده نیاز حیوان و تقویت کننده سیستم ایمنی می باشد و هم چنین منجر به جلوگیری از جفت ماندگی، کاهش سقط جنین و سخت زایی می گردد، هم چنین سبب رسیدن تلیسه ها به سن و وزن مناسب تلقیح می گردد.
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020