1396/10/05
مکمل گوساله
گوساله به دلیل کامل نبودن شکمبه قادر به تولید ویتامین های گروه B نمی باشد لذا با استفاده از این مکمل به طور کامل نیازهای ویتامینه و معدنی گوساله برطرف شده و رشد، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی بهبود می یابد و بروز بیماری ها در دام کم می شود و در نتیجه گوساله در کمترین زمان بهترین راندمان را از خود نشان می دهد.
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020