1396/10/05
مکمل درمانی دام های شیری و پرواری با فسفر 30، 60، 90
استفاده از این مکمل سبب افزایش گیرایی و تلقیح، کاهش سقط جنین ناشی از کمبود ویتامین و مواد معدنی، پاسخ ایمنی مطلوب پس از واکسیناسیون، پیشگیری از سخت زایی و جفت ماندگی، افزایش رشد، گوشت و شیر، افزایش میزان آبستنی و رشد جنین، جلوگیری از فلج بعد از زایمان و متناسب نمودن فاصله دو زایمان می گردد.
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020