1396/10/05
مکمل ویتامینه – معدنی 0/5 درصد کبک
تأمین جیره مناسب و آب تمیز در تمامی دوره های پرورش کبک از نظر حفظ شادابی و رشد مناسب آن اهمیت اساسی دارد. از این رو جیره بایستی از نظر انرژی، اسیدهای آمینه، ویتامین ها و مواد معدنی متوازن باشد تا تأمین کننده احتیاجات پرنده باشد.
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020