دلایل ؛
۱. تغذیه نامناسب گله مادر:

۲. ژنهای کشنده در جنین

۳. بالا بودن انتهای کوچک تخم در ماشین جوجه کشی

۴. پوسته نازک تخم مرغ

۵. تخم مرغ در طی دو هفته اول جوجه کشی چرخانده نشود

۶. تخم مرغ هایی که دیر به هچر منتقل شوند

۷. تهویه ناکافی در روز ۲۰ تا ۲۱ جوجه کشی

۸. مقدار دی اکسید کربن هوا در ۲۰ تا ۲۱ روزگی خیلی بالا باشد

۹. درجه حرارت نامناسب ۱ تا ۱۹ روزگی

۱۰. درجه حرارت ۲۰ تا ۲۱ روزگی خیلی بالا باشد

۱۱. رطوبت ۲۰ تا ۲۱ روزگی خیلی پایین باشد
نویسنده مقاله :
ایمیل نویسنده:
منبع مقاله :
05 شهریور 1397 مدير سايت 103
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020